آخرین خبرها

دستورالعمل اجرائي صدور جواز دفن فوت‌شدگان بيمارستاني و مراکز درمانی

دستورالعمل زير به منظور سامان‌دهي صدور جواز دفن براي افرادي که در بيمارستان‌ها و مراکز درماني کشور فوت مي‌کنند، تنظيم شده است.

سامانه جديد برپايه‌ي مرکزی به‌نام مرکز سامان‌دهی صدور جواز دفن طراحي شده است که از این به بعد مرکز سامان‌دهی نامیده می‌شود. در اين مرکز، پزشکان براساس ضوابط مبتنی بر تجربه، تخصص، حُسن سابقه‌ي کار و دوره‌هاي آموزشيِ طی شده، با تائید سازمان پزشکي قانوني انتخاب می‌شوند .درصورتي که مطابق با روند جاري، صدور جواز دفن براي متوفي در بيمارستان مقدور نباشد؛ کادر پزشکي مرکز درماني با مرکز ساماندهی تماس مي‌گيرند.

پزشکان مرکز ساماندهی، در شرايط مشخصی که در دستورالعمل می آید. متوفي را مورد معاينه قرار داده و درصورت امکان نسبت به صدور جواز دفن اقدام مي‌نمايند در غيراين‌صورت سير قانوني براي ارجاع جسد به پزشکي قانوني انجام خواهد شد.

1- فرآیند

1-1.در مواردي كه فردي در بيمارستان ومراکز درمانی فوت مي‌کند؛ ابتدا پزشك معالج  جسدرا بررسي نموده و چنانچه علت مرگ طبیعی بوده ومرگ به‌دليل موارد 19 گانه ذكر شده در پشت گواهي فوت وزارت بهداشت (پيوست شماره 1) نباشد،گواهی فوت و جواز دفن را صادر می نماید.

2-1. چنانچه مرگ به‌دليل موارد 19 گانه ذكر شده در پشت گواهي فوت وبه ویژه جرم ویا شکایت مطرح باشد؛ صدور جواز دفن مجازنیست و لازم است مقام ذيصلاحِ بيمارستان ومراکز درمانی بستگان متوفي را براي طي مراحل قانوني جهت ارسال جسد به پزشكي قانوني راهنمايي نمايد.

3-1. در موارد مشکوک و مواردی که امکان تصمیم گیری وجود ندارد، کادر درمانی (پزشک معالج، سوپروایزر یا مدیریت مرکز) می‌تواند برای اخذ مشاوره، با مرکز سامان‌دهی تماس حاصل نماید. پزشكانِ مرکز سامان‌دهی، ضمن كسب اطلاع در مورد متوفی و ثبت مشخصات طبق فرم پیوست ، به ارائه مشاوره مي‌پردازند. پس‌از آن، چنانچه نياز به ارسال جسد به پزشکي قانوني باشد طبق بند 2 و در صورتی که پزشک معالج امکان صدور جواز دفن را داشته باشد طبق بند 1 اقدام می‌گردد. در غير اين‌صورت جسد توسط پزشکان مرکز ساماندهی معاینه شده و جواز دفن متوفی صادر می‌گردد.

2- مرکز ساماندهی

این مرکز دارای خصوصیات ذیل می باشد:

1-2.قابلیت تماس تلفنی و پاسخگوئی به مراجعین

2-2.معاینه اجساد و صدور جواز دفن

3-2.مشاوره به پزشکان معالج و سایر کادر درمانی

4-2.نگهداری اسناد و مدارک به صورت قابل احصاء

در ضمن چنانچه نیاز به انتقال جسد وجود داشته باشد انتقال وفق قانون توسط شهرداری ها انجام می گردد.

3-فرآیند صدور جواز دفن در مرکز ساماندهی

پس ازاحراز هویت و معاینه جسد و بررسی مدارک بالینی چنانچه:

الف:امکان صدور جواز دفن توسط پزشک مرکز ساماندهی وجود داشت.پس از اخذ تعرفه مصوب وزارت بهداشت نسبت به صدور جواز دفن در سربرگ وزارت بهداشت اقدام می نماید.

ب:در صورتی که نیاز به معاینه جسد توسط پزشکی قانونی تشخیص داده شود،راهنمائی لازم جهت اخذ دستور قضائی و انتقال جسد انجام خواهد شد.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*